Про Асоціацію

УКРENGБЕЛРУС

Міжнародна Асоціація Гуманітаріїв (МАГ) була заснована в 2007 р. за сприяння Корпорації Карнегі (Нью-Йорк) та Американської ради наукових товариств як громадська наукова організація, що об’єднує дослідників у галузі гуманітарних наук, передусім із Білорусі, Росії та України.

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ГУМАНІТАРІЇВ»

Завданнями МАГу є:

— відповідь на соціальні та інтелектуальні виклики, зумовлені крахом комуністичної системи, процесами глобалізації та нового національного будівництва в регіоні,

— збереження та розвиток соціального й наукового середовища, сприятливого для створення, вільного висловлювання та розповсюдження гуманітарного знання,

— сприяння підвищенню соціального престижу та статусу гуманітарного знання, а також професійних і етичних норм і цінностей, які воно несе з собою,

— розвиток взаємних зв’язків між дослідниками, що представляють різні гуманітарні дисципліни та різні країни, передусім колишні радянські республіки,

— заохочення інноваційних досліджень, спрямованих на ревізію наукових парадигм, які визначають розвиток гуманітарних наук у регіоні,

— підтримка незалежних індивідуальних дослідницьких проектів вищої якості, передусім серед молодих учених.

Діяльність МАГу, що включає в себе організацію спільних наукових проектів, обмін інформацією щодо можливостей та труднощів розвитку гуманітарних досліджень в регіоні, встановлення безпосередніх контактів між різними науковими колективами, — має сприяти формуванню нових уявлень про пост-радянський простір у міжнародному науковому співтоваристві.

Робочими мовами МАГу є англійська, білоруська, російська та українська.

Керівними органами Організації є:

 • Загальні збори
 • Правління
 • Президент
 • Віце-Президент
 • Наглядова рада

Вищим колегіальним органом управління є Загальні збори. Загальні збори складаються з безпосередньо членів, що забезпечується їх особистою участю, або з уповноважених представників членів.

Виконавчим органом Організації, який здійснює керівництво її поточною діяльністю, є Правління Організації. Правління Організації загальною кількістю не менше 3 осіб формується Загальними зборами і складається з Президента (голови Правління), Віце-Президента (заступника голови Правління) та члена або членів Правління з терміном повноважень 3 роки.

Організацію очолює Президент, який також очолює Правління і обирається Загальними зборами Організації терміном на три роки.

Віце-Президент обирається Загальними Зборами Організації терміном на три роки, входить до складу Правління за посадою.

Контролюючі та консультативні функції Організації здійснює Наглядова рада Організації (надалі – Рада), яка обирається Загальними зборами з числа членів Організації у складі не менше дев’яти членів Ради з терміном повноважень 3 роки.

Правління:

Президент Щитцова Тетяна Валеріївна

Віце-президент Турій Олег Юрійович

Член правління Бухіна Ольга Борисівна

Наглядова рада:

 • Гапова Єлена Іллівна
 • Грицак Ярослав Йосипович
 • Грінченко Гелінада Геннадіївна
 • Гундорова Тамара Іванівна
 • Зашкільняк Леонід Опанасович
 • Каменський Олександр Борисович
 • Колоніцький Борис Іванович
 • Розенберг Вільям
 • Тимовський Анджей