Антивоєнний марафон 2 травня | Anti-war Marathon May 2 | Антываенны марафон 2 траўня | Антивоенный марафон 2 мая

УКРENGБЕЛРУС

Антивоєнний марафон продовжується.

Інститут Східноєвропейських студій (UVES) в Карловому университеті (Прага, Чехія) та ініціатива «Українські дослідження в Празі» проводять 2 травня четвертий вебінар Марафону та запрошують всіх бажаючих приєднатися.

Тема вебінару: «Війна на відстані: Як (про)українські дослідники за кордоном проживають та аналізують російське вторгнення?»

Вебінар об’єднує (про)українських науковців, які працюють в освітніх і культурних установах ЄС та США, запрошуючи їх до саморефлексії над їхнім особистим досвідом проживання війни та фаховим досвідом аналізу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Звертаючись до ширшої аудиторії, вони поділяться своїм травматичним досвідом війни, способами взаємодії з місцевими медіями та діаспорою, що актуалізують їхню фахову експертизу, а також можливостями включення української перспективи і наративів у глобальні структури виробництва знань.

Учасники:

 • Віталій Чернецький - (літературознавець, університет Канзасу, США);
 • Микола Рябчук (політолог, публіцист, IAS, Париж, Франція / ІПЕНД, Київ, Україна);
 • Юлія Юрчук (історикиня, університет Умеа, Швеція);
 • Катерина Ботанова (культурна критикиня, кураторка, CULTURESCAPES, Базель, Швейцарія);
 • Антоніна Стебур (мистецька критикиня, кураторка, Берлінський університет мистецтв, Німеччина);
 • Радомир Мокрик (історик, Карлів університет, Чехія);
 • Бектур Іскендер (журналіст, громадський активіст, КЛООП, Киргизстан).

Модераторка: Валерія Корабльова (соціальна теоретикиня, Карлів університет, Чехія).

Робочі мови: українська, англійська.

Важливо! Вебінар відбудеться 2 травня о 18:00-19:30 за київським часом. Посилання для реєстрації на вебінар.


The Anti-War Marathon continues.

The Department of East European Studies (UVES) at Charles University (Prague, Czech Republic) – together with the Ukrainian Studies in Prague Initiative - hosts the fourth webinar of the Marathon, which will take place on May 2, and invites everyone to join.

Topic of the webinar: “War at a distance: How do (pro)Ukrainian scholars abroad experience and talk about the Russian invasion?”

The panel brings together (pro)Ukrainian scholars based in EU and US institutions to invite them to self-reflection on their recent experiences connected to the Russian full-scale invasion in Ukraine, both personal and professional ones. While addressing a broader audience, they will share their traumatic experiences, ways they engage with local media and diaspora to deliver their expertise, and opportunities to incorporate Ukrainian perspectives and narratives into the global structures of knowledge production.

Participants:

 • Vitaly Chernetsky - (literary scholar, U of Kansas, USA);
 • Mykola Riabchuk (political analyst, writer, IAS, Paris, France / IPEND, Kyiv, Ukraine);
 • Yuliya Yurchuk (historian, Umea U, Sweden);
 • Kateryna Botanova (cultural critic, curator, CULTURESCAPES, Basel, Switzerland);
 • Antonina Stebur (art critic, curator, Berlin University of the Arts, Germany);
 • Radomyr Mokryk (historian, Charles U, Czech Republic);
 • Bektour Iskender (journalist, civic entrepreneur, KLOOP, Kyrgyzstan).

Moderator: Valeria Korablyova (social theorist, Charles U, Czech Republic).

The webinar will be held in English and Ukrainian.

NB! The webinar will be held on May 2 at 5 – 6:30 PM CET. To participate, please register via the link.


Антываенны марафон працягваецца.

Інстытут ўсходнееўрапейскіх даследаванняў (UVES) пры Карлавым універсітэце (Прага, Чэхія) і ініцыятыва ўкраінскіх даследаванняў у Празе праводзяць 2 мая чацвёрты вэбінар Марафону і запрашаюць усіх жадаючых далучыцца.

Тэма вэбінару: «Вайна на адлегласці: як жывуць (пра)ўкраінскія даследчыкі за мяжой і аналізуюць расейскае ўварванне?»

Вэбінар аб'ядноўвае (пра)ўкраінскіх навукоўцаў, якія працуюць у адукацыйных і культурных установах у ЕЗ і ЗША, запрашае іх да самарэфлексіі пра свой асабісты досвед вайны і прафесійны досвед у аналізе поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. Звяртаючыся да больш шырокай аўдыторыі, яны падзеляцца сваім траўматычным досведам вайны, спосабамі ўзаемадзеяння з мясцовымі СМІ і дыяспарай, якія актуалізуюць іх прафесійны досвед, а таксама магчымасцямі ўключыць украінскія пункты гледжання і наратывы ў глабальныя структуры вытворчасці ведаў.

Удзельнікі:

 • Віталь Чарнецкі - (літаратурны крытык, Канзаскі ўніверсітэт, ЗША);
 • Мікола Рабчук (палітолаг, публіцыст, IAS, Парыж, Францыя / IPEND, Кіеў, Украіна);
 • Юлія Юрчук (гісторык, універсітэт Умеа, Швецыя);
 • Кацярына Батанава (культуразнаўца, куратар, CULTURESCAPES, Базель, Швейцарыя);
 • Антаніна Стэбур (мастацтвазнаўца, куратар, Берлінскі ўніверсітэт мастацтваў, Германія);
 • Радамір Мокрык (гісторык, Карлаў універсітэт, Чэхія);
 • Бектур Іскендэр (журналіст, грамадскі актывіст, KLOOP, Кыргызстан).

Мадэратар: Валерыя Караблёва (грамадскі тэарэтык, Карлаў універсітэт, Чэхія).

Працоўныя мовы: украінская, англійская.

Важна! Вебінар адбудзецца 2 мая ў 18:00-19:30 па кіеўскім часе. Спасылка для рэгістрацыі на вэбінар.


Антивоенный марафон продолжается.

Институт Восточноевропейских студий (UVES) в Карловом университете (Прага, Чехия) и инициатива Украинские исследования в Праге проводят 2 мая четвертый вебинар Марафона и приглашают всех желающих присоединиться.

Тема вебинара: «Война на расстоянии: Как (про)украинские исследователи за границей проживают и анализируют российское вторжение?»

Вебинар объединяет (про)украинских ученых, работающих в образовательных и культурных учреждениях ЕС и США, приглашая их к саморефлексии над их личным опытом проживания войны и профессиональным опытом анализа полномасштабного вторжения России в Украину. Обращаясь к более широкой аудитории, они поделятся своим травматическим опытом войны, способами взаимодействия с местными СМИ и диаспорой, которые актуализируют профессиональную экспертизу, а также возможностями включения украинской перспективы и нарративов в глобальные структуры производства знаний.

Участники:

 • Виталий Чернецкий – (литературовед, университет Канзаса, США);
 • Николай Рябчук (политолог, публицист, IAS, Париж, Франция/ИПЕНД, Киев, Украина);
 • Юлия Юрчук (историкиня, университет Умеа, Швеция);
 • Екатерина Ботанова (культурная критикиня, кураторша, CULTURESCAPES, Базель, Швейцария);
 • Антонина Стебур (художественная критикиня, кураторша, Берлинский университет искусств, Германия);
 • Радомир Мокрик (историк, Карлов университет, Чехия);
 • Бектур Искендер (журналист, общественный активист, КЛООП, Кыргызстан).

Модератор: Валерия Кораблева (социальная теоретика, Карлов университет, Чехия).

Рабочие языки: украинский, английский.

Важно! Вебинар состоится 2 мая в 18.00-19.30 по киевскому времени. Для участия зарегистрируйтесь по ссылке.

Другие новости