УКР Міжнародна асоціація гуманітаріїв – організація, яка створювалася не в результаті адміністративного розпорядження, а з ініціативи самих «академіків», відомих вчених з Білорусі, Росії та України в тісній співпраці з міжнародними партнерами.

Створюючи цю асоціацію, наші колеги (колишні і діючі члени Ради МАГ) сподівалися на те, що вона зможе стати новою формою наукової взаємодії, яка сприятиме розвитку соціогуманітарних наук у нашому регіоні і в глобальному контексті. Незважаючи на всі складнощі інституціалізації подібної ініціативи, регулярні конгреси МАГ кожен раз переконливо показують, наскільки важлива і затребувана діяльність нашої асоціації. Детальніше

ENG International Association for the Humanities is an organization that emerged not due to someone’s administrative order but as initiative of academicians – famous scientists of Belarus, Ukraine and Russia in close cooperation with international partners.

With creation of the Association, our colleagues – former and current members of a Board of IAH – hoped that it will become a new form of scientific cooperation to favour the development of humanities in our region and globally. Despite all difficulties of institutionalization of such initiative, regular congresses of IAH every time proves high importance and need for activity of our Association. Read more


БЕЛ Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў – арганізацыя, якая стваралася не ў выніку чыіхсьці адміністратыўных загадаў, а па ініцыятыве саміх «акадэмікаў», вядомых навукоўцаў Беларусі, Украіны і Расіі ў цеснай супрацы з міжнароднымі партнёрамі.

Ствараючы гэтую асацыяцыю, нашыя калегі (былыя і цяперашнія сябры Рады МАГ) спадзяваліся, што яна стане новай формай навуковага ўзаемадзеяння, якая будзе дапамагаць развіццю соцыагуманітарных навук у нашым рэгіёне і ў глабальным кантэксце. Нягледзячы на ўсе складанасці інстітуцыяналізацыі падобнай ініцыятывы, рэгулярныя кангрэсы МАГ кожны раз упэўнена паказваюць, наколькі важная і запатрабаваная дзейнасць нашай асацыяцыі. Больш падрабязна


РУС Международная ассоциация гуманитариев – организация, которая создавалась не в результате чьего-либо административного распоряжения, а по инициативе самих «академиков», известных ученых из Беларуси, России и Украины в тесном сотрудничестве с международными партнёрами.

Создавая эту ассоциацию, наши коллеги (бывшие и нынешние члены Совета МАГ), надеялись на то, что она сможет стать новой формой научного взаимодействия, которая будет способствовать развитию социогуманитарных наук в нашем регионе и в глобальном контексте. Несмотря на все сложности институционализации подобной инициативы, регулярные конгрессы МАГ каждый раз убедительно показывают, насколько важна и востребована деятельность нашей ассоциации. Подробнее