Конкурс грантів 2010-2011 | Конкурс грантов 2010-2011

Міжнародна асоціація гуманітаріїв (МАГ) оголошує конкурс на отримання короткострокових грантів  у галузі гуманітарних наук у Білорусі, Росії та Україні в 2010–2011 навчальному році

Гранти присуджуються незалежною комісією експертів на основі попереднього анонімного рецензування письмових заявок (“peer-review”). Гранти надаються авторам тих наукових проектів, які відповідають міжнародним стандартам. Довгостроковим завданням програми є підтримка розвитку наукових досліджень у різних галузях гуманітарного знання в Білорусі, Росії та Україні.

Право на участь у конкурсі

Учасник конкурсу повинен:

— мати кандидатський ступінь або рівноцінний науковий досвід

— проживати на території Білорусі, Росії чи України та бути громадянином однієї з цих країн;

— використовувати отриманий грант лише для виконання наукових завдань, передбачених у заявці на проект.

Сфери досліджень:

Будь-які гуманітарні дисципліни, включаючи історію, літературу, лінгвістику, філософію, культурологічні дослідження, релігієзнавство, мистецтвознавство, ґендерні дослідження тощо. Заявки у сфері соціальних наук, таких, як політологія, соціологія, економіка, міжнародні відносини та психологія, на конкурс не приймаються, за винятком тих випадків, коли дослідження зорієнтовані на вивчення історії відповідних дисциплін і не передбачають використання кількісних методів.

Типи проектів:

— наукові, архівні або польові дослідження з подальшим написанням монографії; збірки джерелознавчих матеріалів;

— робота з архівними або музейними колекціями, результати якої в подальшому можуть бути використані в конкретних дослідницьких проектах;

— заохочуються спільні проекти (один із учасників проекту має подати заявку від імені групи на умовах, описаних у заявці).

Заповнена заявка має бути направлена до МАГ не пізніше 19 листопада 2010 р. Розмір індивідуального гранту залежить від розмірів щорічного фінансування. Інформація про результати конкурсу буде надіслана його учасникам у травні 2011 р.


Международная ассоциация гуманитариев (МАГ) объявляет конкурс на получение краткосрочных грантов в области гуманитарных наук в Беларуси, России и Украине в 2010-2011 учебном году

Гранты присуждаются независимой комиссией экспертов, на основании предварительного анонимного рецензирования письменных заявок («peer-review») Гранты присуждаются авторам научных проектов, отвечающим международным стандартам. Долгосрочной задачей программы является поддержка развития научных исследований в различных областях гуманитарного знания в Беларуси, России и Украине.

Право на участие в конкурсе

Участник конкурса должен:

— иметь кандидатскую степень или равноценный научный опыт;

— проживать на территории Беларуси, России или Украины и быть гражданином одной из этих стран;

— использовать полученный грант только для научных целей, предусмотренных в заявке на Проект.

Области исследований:

Любые гуманитарные дисциплины, включая историю, литературу, лингвистику, философию, культурологические исследования, религиоведение, искусствоведение, гендерные исследования и т. п.' Заявки в области социальных наук, таких как политология, социология, экономика, международные отношения и психология, на конкурс не принимаются, кроме тех случаев, когда исследования ориентированы на изучение истории соответствующих дисциплин и не предполагают использование количественных методов.

Типы проектов:

— научные, архивные или полевые исследования с последующим написанием монографии, сборники источниковедческих материалов;

— работа с архивными или музейными коллекциями, результаты которой в дальнейшем могут быть использованы в конкретных исследовательских проектах;

— приветствуются совместные проекты (один из участников проекта должен подать заявку от имени группы на условиях, описанных в заявке).

Заполненная заявка должна быть направлена в МАГ не позднее 19 ноября 2010 г. Размер индивидуального гранта зависит от размеров ежегодного финансирования. Информация о результатах конкурса будет послана его участникам в мае 2011 г.

Другие новости

30 октября 2010 года

Конференция 2010

30 октября 2009 года

Конгресс 2009