Международная ассоциация гуманитариев (МАГ) приглашает к обсуждению вопроса о доверии в современных посткоммунистических обществах

УКР Міжнародна асоціація гуманітаріїв запрошує до обговорення питання про довіру в сучасних посткомуністичних суспільствах. Для цього у Києві та Мінську буде організовано дискусії за участю науковців та представників громадянського суспільства. 1 етап: прийняття заявок на участь у науково-практичному семінарі “Довіра, відповідальність і соціальна згуртованість у сучасній Україні: досвід і виклики для країни та регіону”.
24-25 травня 2019, Київ, Україна.

Термін подання заявок: 20 квітня 2019. БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ.

РУС Международная ассоциация гуманитариев (МАГ) приглашает к обсуждению вопроса о доверии в современных посткоммунистических обществах. В этой связи в Киеве и Минске будут организованы дискуссии с участием ученых и представителей гражданского общества. 1 этап: Сбор заявок на участие в научно-практическом семинаре «Доверие, ответственность и социальная сплоченность в современной Украине: опыт и вызовы для страны и региона».
24-25 мая 2019, Киев, Украина.

Срок подачи заявок: 20 апреля 2019. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ.

БЕЛ Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў (МАГ) запрашае да абмеркавання пытання аб даверы ў сучасных посткамуністычных грамадствах. У сувязі з гэтым у Кіеве і Мінску будуць арганізаваныя дыскусіі з удзелам навукоўцаў і прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. 1 этап: Збор заявак на ўдзел у навукова-практычным семінары «Давер, адказнасць і сацыяльная згуртаванасць у сучаснай Украіне: вопыт і выклікі для краіны і рэгіёну»
24-25 траўня 2019, Кіеў, Украіна

Тэрмін прыёму заявак: 20 красавіка 2019. БОЛЬШ ІНФАРМАЦЫІ.

Міжнародна асоціація гуманітаріїв (МАГ) запрошує до обговорення питання про довіру в сучасних посткомуністичних суспільствах. Для цього у Києві та Мінську буде організовано дискусії за участю науковців та представників громадянського суспільства.

1 етап: 

Прийняття заявок на участь у науково-практичному семінарі “Довіра, відповідальність і соціальна згуртованість у сучасній Україні: досвід і виклики для країни та регіону” (Міжнародна асоціація гуманітаріїв, Аналітичний центр УКУ)

Семінар присвячений обговоренню однієї з наріжних проблем сучасного українського суспільства – нестачі інституційної та суспільної довіри, що ускладнює формування соціальної згуртованості. Звернення до прикладу України слугуватиме підставою для осмислення кризи довіри як характерної риси пострадянських суспільств Східної Європи. Постколоніальний та посттоталітарний досвід цих країн як уламків однієї з континентальних імперій пояснює ідеологічний розкол між “ми” / суспільством і “вони” / “владою”, а також складнощі з розвитком «низової демократії» та горизонтальної взаємодії. Питання про довіру виступає в цьому контексті визначальним і вимагає для свого осмислення не тільки мультидисциплінарного підходу, а й співпраці вчених і «практиків», які представляють різні сфери суспільного життя. "Освоєння" держави як агента інтересів спільноти передбачає подолання тотальної недовіри і "по вертикалі" (між суспільством і владою), і "по горизонталі" (між різними соціальними групами). Семінар покликаний прояснити умови та можливі шляхи відновлення / створення горизонтальної і вертикальної довіри в суспільстві.

Cемінар розпочнеться публічною лекцією американського філософа та політолога Френсіса Фукуями (Стенфордський університет), визнаного експерта з даної тематики. Після лекції відбудеться круглий стіл за участю відомих українських науковців та експертів.

Програма другого дня семінару включатиме презентації та дискусії за участю вчених з різних країн регіону, що має підсилити крос-культурну компаративну складову в обговоренні наріжних проблем. Особливу увагу буде приділено залученню молодих дослідників і громадських активістів як агентів змін і академії, і громадянського суспільства в регіоні. Підсумки семінару буде підведено на заключному круглому столі за участю спікерів з Білорусі та Росії, на якому будуть також вироблені й запропоновані для публічного обговорення практичні рекомендації.

До участі в семінарі запрошуємо представників усіх соціогуманітарних дисциплін, які цікавляться вказаною проблематикою. Обов’язковою умовою є знання англійської мови.

Робочі мови: англійська (перший день), білоруська, російська, українська.

Пріоритет при відборі учасників надаватиметься членам Міжнародної асоціації гуманітаріїв. Про саму організацію та умови вступу до неї можна довідатися за посиланням: http://www.mag-iah.com/contact-form/contact.php

Всім учасникам буде забезпечено проживання та харчування на час проведення семінару. При необхідності та за наявності додаткового фінансування (на яке сподіваємося) організатори можуть надати також ґрант на покриття частини подорожніх витрат.

Заявка на участь у семінарі складається з:

  1. Автобіографії (CV); 
  2. Списку публікацій за останніх 5 років; 
  3. Теми і тез виступу (до 300 слів). 

Термін подання заявок: до 20 квітня 2019.

Заявки необхідно надсилати на адресу fenno@ucu.edu.ua (Ірина Фенно). Про результати відбору учасників буде повідомлено до 1 травня 2019. 

2 етап: 

Учасники київського семінару, які представлять найбільш цікаві й обґрунтовані ідеї та пропозиції, отримають фінансову дотацію для поїздки на заходи в Мінську 11-12 червня 2019.

11 червня

Відкрита лекція Шанталь Муфф на тему «Афекти демократії» (Департамент соціальных наук ЄДУ, Мінський міжнародний освітній центр імені Йоганеса Рау, Білоруський економічний дослідницько-освітній центр)

«In the lecture, I will examine the crucial role played in politics by what I call 'passions' to refer to the common affects that are at stake in the construction of collective identities. Taking my bearings from Spinoza, Freud and Wittgenstein and from the agonistic model of democracy that I have elaborated in several of my writings I will scrutinize the nature of our current 'post-democratic' condition and enquire about the affects that need to be mobilized in order to create a collective will able to give a new vigour to the democratic ideals». (Chantal Mouffe)

12 червня

Круглий стіл: «Довіра в суспільстві та колективні енергії демократичних перетворень» (Міжнародна асоціація гуманітаріїв, Літаючий університет)

Дискусія, в якій візьмуть участь відомі білоруські вчені та громадянські діячі, буде спрямована на з’ясування зв’язку між (не)довірою в білоруському суспільстві та (не)здатністю громадян і окремих соціальних груп до самоорганізації та діяльних ініціатив задля розвитку як своїх локальних спільнот, так і країни загалом.

Участь у круглому столі за попередньою реєстрацією. Оголошення про реєстрацією буде опубліковано пізніше.

Контакт: Марина Штрахова mag@mag-iah.com.


Международная ассоциация гуманитариев (МАГ) приглашает к обсуждению вопроса о доверии в современных посткоммунистических обществах. В этой связи в Киеве и Минске будут организованы дискуссии с участием ученых и представителей гражданского общества.

1 этап:

Сбор заявок на участие в научно-практическом семинаре «Доверие, ответственность и социальная сплоченность в современной Украине: опыт и вызовы для страны и региона» (Международная ассоциация гуманитариев, Аналитический центр УКУ).

Киев, 24-25 мая 2019

Семинар посвящен обсуждению одной из краеугольных проблем современного украинского общества -- недостатка институционального и общественного доверия, который затрудняет формирование социальной сплоченности. Обращение к примеру Украины станет основанием для осмысления кризиса доверия как характерной черты постсоветских обществ Восточной Европы. Постколониальный и посттоталитарный опыт восточноевропейских стран объясняет идеологический раскол между «мы» /обществом/ и "они" /властью/, равно как и сложности с развитием «низовой демократии» и горизонтального взаимодействия. Вопрос о доверии выступает в этом контексте как определяющий и требует для своего осмысления не только мультидисциплинарного подхода, но и сотрудничества ученых и «практиков», представляющих различные сферы общественной жизни. "Освоение" государства как агента интересов сообщества предполагает преодоление тотального недоверия и "по вертикали" (между обществом и властью), и "по горизонтали" (между различными социальными группами). Семинар призван прояснить условия и возможные пути восстановления/создания горизонтального и вертикального доверия в обществе.

Семинар откроет публичная лекция американского философа и политолога Фрэнсиса Фукуямы (Стэнфордский университет), являющегося признанным экспертом в обозначенной тематике. После лекции состоится круглый стол с участием известных украинских ученых и экспертов.

Программа второго дня семинара будет включать презентации и дискуссии с участием ученых из разных стран региона, что призвано усилить кросс-культурную компаративную составляющую в обсуждении заявленных проблем. Особое внимание будет уделено привлечению молодых исследователей и общественных активистов как агентов изменений и академии, и гражданского общества в регионе. Итоги семинара будут подведены на заключительном круглом столе с участием спикеров из Беларуси и России, на котором планируется разработать ряд предложений практического характера для последующего публичного обсуждения.

К участию в семинаре приглашаются представители всех социогуманитарных дисциплин, интересующиеся указанной проблематикой. Обязательным условием является знание английского языка.

Рабочие языки: английский (первый день), белорусский, русский, украинский.

Приоритет при отборе участников будет предоставляться членам Международной ассоциации гуманитариев. О самой организации и условиях вступления в нее можно узнать по ссылке: : http://www.mag-iah.com/contact-form/contact.php

Всем участникам будет обеспечено проживание и питание на время проведения семинара. При необходимости и при наличии дополнительного финансирования (на которое надеемся) организаторы смогут предоставить также грант на (частичное) покрытие дорожных расходов.

Заявка на участие в семинаре должна включать:

  1. Автобиографию (CV),
  2. Список публикаций за последние 5 лет,
  3. Тему и тезисы выступления (до 300 слов).

Срок подачи заявок: до 20 апреля 2019.

Заявки необходимо присылать по адресу fenno@ucu.edu.ua (Ирина Фенно).

О результатах отбора участников будет сообщено до 1 мая 2019.

2 этап:

Участники киевского семинара, которые представят наиболее интересные и обоснованные идеи и предложения, получат финансовую поддержку для поездки на мероприятия в Минске 11-12 июня 2019.

11 июня

Публичная лекция известного политического философа, руководительницы Центра по изучению демократии Вестминстерского университета Шанталь Муфф на тему «Аффекты демократии» (Департамент социальных наук ЕГУ, Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау, Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр)

The Affects of Democracy

«In the lecture, I will examine the crucial role played in politics by what I call 'passions' to refer to the common affects that are at stake in the construction of collective identities. Taking my bearings from Spinoza, Freud and Wittgenstein and from the agonistic model of democracy that I have elaborated in several of my writings I will scrutinize the nature of our current 'post-democratic' condition and enquire about the affects that need to be mobilized in order to create a collective will able to give a new vigour to the democratic ideals». (Chantal Mouffe)

12 июня

Круглый стол «Доверие в обществе и коллективные энергии демократических преобразований» (Международная ассоциация гуманитариев, Летучий университет).

Дискуссия, в которой примут участие известные беларусские ученые и общественные деятели, будет нацелена на прояснение связи между (не)доверием в беларусском обществе и (не)способностью граждан и отдельных социальных групп к самоорганизации и деятельным инициативам в интересах развития как своих локальных сообществ, так и страны в целом.

Участие в круглом столе по предварительной регистрации.

Объявление о регистрации будет опубликовано позже.

Контакт: Марина Штрахова mag@mag-iah.com.


Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў (МАГ) запрашае да абмеркавання пытання даверу ў сучасных посткамуністычных грамадствах. У сувязі з гэтым у Кіеве і Мінску будуць арганізаваныя дыскусіі з удзелам навукоўцаў і прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці.

1 этап:

Збор заявак на ўдзел у навукова-практычным семінары «Давер, адказнасць і сацыяльная згуртаванасць у сучаснай Украіне: вопыт і выклікі для краіны і рэгіёну» (Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў, Аналітычны цэнтр УКУ)

Кіеў, 24-25 траўня 2019

Семінар прысвечаны абмеркаванню адной з найбольш важных праблем сучаснага ўкраінскага грамадства – недахопу інстытуцыйнага і грамадскага даверу, які ўскладняе фармаванне сацыяльнай згуртаванасці. Зварот да прыкладу Украіны стане падставай для асэнсавання крызісу даверу як характэрнай рысы постсавецкіх грамадстваў Усходняй Еўропы. Посткаланіяльны і посттаталітарных досвед усходнееўрапейскіх краін тлумачыць ідэалагічны раскол паміж “мы” /грамадствам/ і “яны” /уладай/, роўна як і складанасці з развіццём “нізавой дэмакратыі” і гарызантальнага ўзаемадзеяння. Пытанне пра давер выступае ў гэтым кантэксце як вызначальнае і патрабуе для свайго асэнсавання не толькі мультыдысцыплінарнага падыходу, але і супрацоўніцтва навукоўцаў і “практыкаў”, якія прадстаўляюць розныя сферы грамадскага жыцця. “Асваенне” дзяржавы як агента інтарэсаў супольнасці прадугледжвае пераадоленне татальнага недаверу і “па вертыкалі” (паміж грамадствам і ўладай), і “па гарызанталі” (паміж рознымі сацыяльнымі групамі). Семінар закліканы растлумачыць умовы і магчымыя шляхі аднаўлення/стварэння гарызантальнага і вертыкальнага даверу ў грамадстве.

Семінар адкрые публічная лекцыя амерыканскага філосафа і палітолага Фрэнсіса Фукуямы (Стэнфардскі ўніверсітэт), які з’яўляецца прызнаным экспертам у пазначанай тэматыцы. Пасля лекцыі адбудзецца круглы стол з удзелам вядомых украінскіх навукоўцаў і экспертаў.

Праграма другога дня семінара будзе ўключаць прэзентацыі і дыскусіі з удзелам навукоўцаў з розных краін рэгіёну, што павінна ўзмацніць крос-культурны кампаратыўны складнік у абмеркаванні заяўленых праблем. Асаблівая ўвага будзе нададзена прыцягненню маладых навукоўцаў і грамадскіх актывістаў як агентаў змяненняў і акадэміі, і грамадзянскай супольнасці ў рэгіёне. Вынікі семінара будуць падведзены на заключным круглым стале з удзелам спікераў з Беларусі і Расіі, на якім плануецца распрацаваць шэраг прапаноў практычнага характару для наступнага публічнага абмеркавання.

Да ўдзелу ў семінары запрашаюцца прадстаўнікі ўсіх сацыягуманітарных дысцыплін, якія цікавяцца названай праблематыкай. Абавязковай умовай з’яўляецца веданне англійскай мовы.

Працоўныя мовы: англійская (першы дзень), беларуская, руская, украінская.

Прыярытэт пры адборы ўдзельнікаў будзе прадстаўляцца сябрам Міжнароднай асацыяцыі гуманітарыяў. Аб самой арганізацыі і ўмовах уступлення ў яе можна даведацца па спасылцы: http://www.mag-iah.com/contact-form/contact.php.

Усім удзельнікам будзе забяспечана пражыванне і харчаванне на час правядзення семінара. Пры неабходнасці і пры наяўнасці дадатковага фінансавання (на якое спадзяёмся) арганізатары змогуць даць таксама грант на (частковае) пакрыццё дарожных выдаткаў.

Заяўка на ўдзел у семінары павінна ўключаць:

1) Аўтабіяграфію (CV),
2) Спіс публікацый за апошнія 5 гадоў,
3) Тэму і тэзісы выступу (да 300 словаў).

Тэрмін падачы заявак: да 20 красавіка 2019.

Заяўкі неабходна дасылаць на адрас fenno@ucu.edu.ua (Ірына Фенно).

Пра вынікі адбору ўдзельнікаў будзе паведамлена да 1 траўня 2019.

2 этап:

Удзельнікі кіеўскага семінара, якія прадставяць найбольш цікавыя і абгрунтаваныя ідэі і прапановы, атрымаюць фінансавую падтрымку для паездкі на мерапрыемствы ў Мінску 11-12 чэрвеня 2019.

11 чэрвеня

Публічная лекцыя вядомага палітычнага філосафа, кіраўніцы Цэнтра па вывучэнні дэмакратыі Вестмінстэрскага ўніверсітэта

Шанталь Муфф на тэму «Афекты дэмакратыі»

(Дэпартамент сацыяльных навук ЕГУ, Мінскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Ёханэса Раў, Беларускі эканамічны даследча-адукацыйны цэнтр)

The Affects of Democracy

«In the lecture, I will examine the crucial role played in politics by what I call 'passions' to refer to the common affects that are at stake in the construction of collective identities. Taking my bearings from Spinoza, Freud and Wittgenstein and from the agonistic model of democracy that I have elaborated in several of my writings I will scrutinize the nature of our current 'post-democratic' condition and enquire about the affects that need to be mobilized in order to create a collective will able to give a new vigour to the democratic ideals». (Chantal Mouffe)

12 чэрвеня

Круглы стол:

«Давер у грамадстве і калектыўныя энергіі дэмакратычных пераўтварэнняў»

(Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў, Лятучы ўніверсітэт)

Дыскусія, у якой прымуць удзел вядомыя беларускія навукоўцы і грамадскія дзеячы, будзе накіравана на высвятленне сувязі паміж (не)даверам у беларускім грамадстве і (не)здольнасцю грамадзян і асобных сацыяльных груп да самаарганізацыі і дзейным ініцыятывам у інтарэсах развіцця як сваіх лакальных супольнасцяў, так і краіны ў цэлым.

Удзел у круглым стале па папярэдняй рэгістрацыі.

Абвестка аб рэгістрацыі будзе апублікавана пазней.

Кантакт: Марына Штрахава mag@mag-iah.com.

Другие новости