Наступний конгрес МАГ - в червні 2020 року в Мінську!

УКР Міжнародна асоціація гуманітаріїв оголошує про проведення в червні 2020 року в Мінську конгресу Перетворюючи культуру.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ENG The International Association for the Humanities (known by its Slavic acronym, MAG) announces a congress Cultural Transformations in June 2020 in Minsk.

READ MORE

БЕЛ Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў абвяшчае аб правядзенні ў чэрвені 2020 года ў Мінску кангрэса Пераўтвараючы культуру.

БОЛЬШ ІНФАРМАЦЫІ

РУС Международная ассоциация гуманитариев объявляет о проведении в июне 2020 года в Минске конгресса Преобразуя культуру.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

Основним міжнародним академічним партнером Конгресу виступить Асоціація слов'янських, східноєвропейських та євразійських досліджень (https://www.aseees.org/).

Міжнародна асоціація гуманітаріїв (http://www.mag-iah.com/) – громадська наукова організація, що об'єднує вчених передусім з України, Білорусі та Росії. Діяльність асоціації спрямована на розвиток співпраці в гуманітарних і соціальних науках в нашому регіоні. Заходи МАГ є унікальним майданчиком для обговорення актуальних соціогуманітарних досліджень, що стосуються Східної Європи в широкому міжнародному контексті.

Конгрес Перетворюючи культуру в Мінську стане місцем для критичного осмислення регіональної специфіки сучасної інституційної кризи соціогуманітарних наук. Завдання форуму – показати, що гуманітарні та соціальні науки є інтегральною частиною наших суспільств. На Конгресі буде зосереджено увагу на тому, яким чином соціогуманітарні дослідження включені   в процеси культурно-історичних трансформацій в регіоні.

Оголошення про збір заявок на участь у Конгресі буде опубліковано у жовтні 2019 року.

Конгрес буде організовано при партнерській участі цілої низки провідних академічних і громадських інституцій нашого регіону.

Контакти:

Тетяна Щитцова (президент МАГ) tatiana.shchyttsova@ehu.lt, mag@mag-iah.com


The principal international academic partner for the Minsk 2020 congress will be the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEES) (https://www.aseees.org/).

The International Association for the Humanities (http://www.mag-iah.com/ ) is a non-governmental organization bring together scholars primarily from Belarus, Russia, and Ukraine. The organization aims to develop cooperation in the humanities and social sciences in our region. MAG events are unique forums for socio-humanistic studies related to current issues in Eastern Europe, viewed within a broad international focus.

The Congress Cultural Transformations will invite critical reflection on the modern institutional crisis of the socio-humanities in its local specificity.  The objective is to show that the humanities and social sciences are an integral element of our societies by examining the role socio-humanistic studies play in social-cultural transformations in the region.

The call for proposals for participation in the Congress will be published in October 2019.

The Congress will be organized in partnership with leading academic and non-governmental institutions of our region.

Contacts:

Tatiana Shchyttsova (President of IAH) tatiana.shchyttsova@ehu.lt, mag@mag-iah.com


Асноўным міжнародным акадэмічным партнёрам Кангрэсу стане Асацыяцыя славянскіх, усходнееўрапейскіх і еўразійскіх даследванняў (https://www.aseees.org/).

Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў (http://www.mag-iah.com/) - грамадская навуковая арганізацыя, аб'яднаючая навукоўцаў у першую чаргу з Беларусі, Расіі і Украіны. Дзейнасць арганізацыі накіравана на развіццё супрацоўніцтва ў гуманітарных і сацыяльных навуках у нашым рэгіёне. Мерапрыемствы МАГ з'яўляюцца ўнікальнай пляцоўкай для абмеркавання актуальных соцыягуманітарных даследванняў, тычушчыхся краін Усходняй Еўропы ў шірокім міжнародным кантэксце.

Кангрэс Пераўтвараючы культуру у Мінске стане месцам для крытычнага асмыслення сучаснага інстітуцыйнага крызіса соцыягуманітарных навук у яго рэгіянальнай спецыфіцы. Задача форума - паказаць, шо гуманітарныя і сацыяльныя навукі з'яўляюцца інтэгральнай часткай нашых грамадств. На Кангрэсе будзе сканцэнтравана ўвага на тым, якім чынам соцыягуманітарныя даследванні ўключаны ў працэсы культурна-гістарычных трансфармацый у рэгіёне.

Абвестка пра збор заявак на ўдзел у Кангрэсе будзе апублікавана ў кастрычніку 2019 году.

Кангрэс будзе арганізаваны ў парнёрстве цэлага шэрагу вядучых акадэмічных і грамадскіх інстытуцый нашага рэгіёна.

Кантакты:

Таццяна Шчыцова (прэзідэнт МАГ) tatiana.shchyttsova@ehu.ltmag@mag-iah.com


Основным международным академическим партнёром Конгресса выступит Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (https://www.aseees.org/).

Международная ассоциация гуманитариев (http://www.mag-iah.com/) – общественная научная организация, объединяющая ученых прежде всего из Беларуси, России и Украины. Деятельность ассоциации нацелена на развитие сотрудничества в гуманитарных и социальных науках в нашем регионе. Мероприятия МАГ являются уникальной площадкой для обсуждения актуальных социогуманитарных исследований, касающихся Восточной Европы в широком международном контексте.

Конгресс Преобразуя культуру в Минске станет местом для критического осмысления современного институционального кризиса социогуманитарных наук в его региональной специфике. Задача форума – показать, что гуманитарные и социальные науки являются интегральной частью наших обществ.  На Конгрессе будет сосредоточено внимание на том, каким образом социогуманитарные исследования  включены в процессы культурно-исторических трансформаций в регионе.

Объявление о сборе заявок на участие в Конгрессе будет опубликовано в октябре 2019 года.

Конгресс будет организован при партнёрском участии целого ряда ведущих академических и общественных институций нашего региона.

Контакты:

Татьяна Щитцова (президент МАГ) tatiana.shchyttsova@ehu.lt, mag@mag-iah.com

Другие новости