Конкурс грантів 2011-2012 | Конкурс грантов 2011-2012

Міжнародна асоціація гуманітаріїв (МАГ) оголошує конкурс на отримання короткострокових грантів у галузі гуманітарних наук у Білорусі, Росії та Україні в 2011-2012 навчальному році 

Гранти присуджуються незалежною комісією експертів на основі попереднього анонімного рецензування письмових заявок (“peer-review”). Гранти надаються авторам тих наукових проектів, які відповідають міжнародним стандартам. Довгостроковим завданням програми є підтримка розвитку наукових досліджень у різних галузях гуманітарного знання в Білорусі, Росії та Україні. 

Право на участь у конкурсі 

Учасник конкурсу повинен: 

– мати кандидатський ступінь або рівноцінний науковий досвід 

– проживати на території Білорусі, Росії чи України та бути громадянином однієї з цих країн 

– використовувати отриманий грант лише для виконання наукових завдань, передбачених у заявці на проект 

Сфери досліджень: 

Будь-які гуманітарні дисципліни, включаючи історію, літературу, лінгвістику, філософію, культурологічні дослідження, релігієзнавство, мистецтвознавство, ґендерні дослідження тощо. Заявки у сфері соціальних наук, таких, як політологія, соціологія, економіка, міжнародні відносини та психологія, на конкурс не приймаються, за винятком тих випадків, коли дослідження зорієнтовані на вивчення історії відповідних дисциплін і не передбачають використання кількісних методів. 

Типи проектів: 

– наукові, архівні або польові дослідження з подальшим написанням монографії; збірки джерелознавчих матеріалів 

– робота з архівними або музейними колекціями, результати якої в подальшому можуть бути використані в конкретних дослідницьких проектах 

– заохочуються спільні проекти (один із учасників проекту має подати заявку від імені групи на умовах, описаних у заявці) 

Заповнена заявка має бути направлена до МАГ не пізніше 18 листопада 2011 р. Розмір індивідуального гранту залежить від розмірів щорічного фінансування. Інформація про результати конкурсу буде надіслана його учасникам у травні 2012 р.


Международная ассоциация гуманитариев (МАГ) объявляет конкурс на получение краткосрочных грантов в области гуманитарных наук в Беларуси, России и Украине в 2011-2012 учебном году

Гранты присуждаются независимой комиссией экспертов, на основании предварительного анонимного рецензирования письменных заявок («peer-review»). Гранты присуждаются авторам научных проектов, отвечающим международным стандартам. Долгосрочной задачей программы является поддержка развития научных исследований в различных областях гуманитарного знания в Беларуси, России и Украине.

Право на участие в конкурсе

Участник конкурса должен:

– иметь кандидатскую степень или равноценный научный опыт

– проживать на территории Беларуси, России или Украины и быть гражданином одной из этих стран

– использовать полученный грант только для научных целей, предусмотренных в заявке на проект

Области исследований:

Любые гуманитарные дисциплины, включая историю, литературу, лингвистику, философию, культурологические исследования, религиоведение, искусствоведение, гендерные исследования и т.п. Заявки в области социальных наук, таких как политология, социология, экономика, международные отношения и психология, на конкурс не принимаются, кроме тех случаев, когда исследования ориентированы на изучение истории соответствующих дисциплин и не предполагают использование количественных методов.

Типы проектов:

– научные, архивные или полевые исследования с последующим написанием монографии, сборники источниковедческих материалов

– работа с архивными или музейными коллекциями, результаты которой в дальнейшем могут быть использованы в конкретных исследовательских проектах

– приветствуются совместные проекты (один из участников проекта должен подать заявку от имени группы на условиях, описанных в заявке)

Заполненная заявка должна быть направлена в МАГ не позднее 18 ноября 2011 г. Размер индивидуального гранта зависит от размеров ежегодного финансирования. Информация о результатах конкурса будет послана его участникам в мае 2012 г.

Другие новости

30 октября 2011 года

Конференция 2011

Facebook

НОВИНИ Й АНОНСИ


ФОРМА ЗАЯВИ ВСТУПЛЕННЯ В МАГ
APPLICATION FORM

Форма заяви


ПАРТНЕРЫ

American Council of Learned Societies

Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

Український католицький університет

Аналітичний центр УКУ

Лятучы ўніверсітэт

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Европейский университет в Санкт-Петербурге

Европейский гуманитарный университет

Міжнародний фонд “Відродження”

Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна