Online discussion (video) | Онлайн-дыскусія (відэа) | Онлайн-дискуссия (видео) | Онлайн-дискусія (відео)

ENG Online discussion The Past That Has Not Gone Away. Soviet Patterns of Organized Violence and Contemporary Post-Soviet Societies organized by IAH and the Department of Social Sciences of EHU was held on October 22, 2020. It was moderated by Tatiana Shchyttsova, President of IAH, Doctor of Philosophy.

The discussion was devoted to how much the statement about the continuity between the Soviet-era state apparatus of violence and the present one is substantiated in relation to post-Soviet societies, to what extent this continuity is realized in the public consciousness, how disavowal and overcoming of inhuman patterns of organized violence in societies can take place.

The main participants in the discussion were: 

 • • Irina Romanova, PhD in History, Professor at the European Humanities University (Vilnius), Visiting Professor at the Institut d'Études Politiques de Paris;
 • • Elena Trubina, Doctor of Philosophy, Professor of Social Theory at the Ural Federal University (Yekaterinburg), Director of the Center for Global Urbanism;
 • • Natalya Shlikhta, Candidate of Historical Sciences, Head of the Department of History of the National University "Kiev-Mohyla Academy" (Kiev).

БЕЛ Онлайн-дыскусія «Мінулае, якое не сыходзіць. Савецкія патэрны арганізаванага гвалту і сучасныя постсавецкія грамадствы», арганізаваная МАГ і Дэпартаментам сацыяльных навук ЕГУ прайшла 22 кастрычніка 2020 года. Мадэратарам на ёй выступіла прэзідэнт МАГ доктар філасофскіх навук Таццяна Шчытцова.

Дыскусія была прысвечана абмеркаванню таго, наколькі абгрунтавана зацвярджэнне аб пераемнасці паміж дзяржаўнымі апаратамі гвалту савецкага перыяду і сучаснасці ў дачыненні да постсавецкіх грамадстваў, наколькі гэтая пераемнасць ўсведамляецца ў грамадскай свядомасці, якім чынам можа адбывацца дэзавуяванне і пераадоленне антыгуманных патэрнаў арганізаванага гвалту ў грамадствах.

Асноўнымі ўдзельніцамі дыскусіі сталі:

 • • Ірына Раманава, кандыдат гістарычных навук, прафесар Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта (Вільнюс), запрошаны прафесар у Institut d'Études Politiques de Paris;
 • • Алена Трубіна, доктар філасофскіх навук, прафесар сацыяльнай тэорыі ў Уральскім федэральным універсітэце (Екацярынбург), дырэктар Цэнтра глабальнага урбанізму;
 • • Наталя Шліхта, кандыдат гістарычных навук, загадчыца кафедры гісторыі Нацыянальнага універсітэта "Кіева-Магілянская акадэмія» (Кіеў).

РУС Онлайн-дискуссия «Прошлое, которое не уходит. Советские паттерны организованного насилия и современные постсоветские общества», организованная МАГ и Департаментом социальных наук ЕГУ прошла 22 октября 2020 года. Модератором на ней выступила президент МАГ доктор философских наук Татьяна Щитцова.

Дискуссия была посвящена обсуждению того, насколько обоснованно утверждение о преемственности между государственными аппаратами насилия советского периода и современности применительно к постсоветским обществам, насколько эта преемственность осознается в общественном сознании, каким образом может происходить дезавуирование и преодоление антигуманных паттернов организованного насилия в обществах.

Основными участницами дискуссии стали:

 • • Ирина Романова, кандидат исторических наук, профессор Европейского гуманитарного университета (Вильнюс), приглашенный профессор в Institut d'Études Politiques de Paris;
 • • Елена Трубина, доктор философских наук, профессор социальной теории в Уральском федеральном университете (Екатеринбург), директор Центра глобального урбанизма;
 • • Наталя Шліхта, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой истории Национального университета «Киево-Могилянская академия» (Киев).

УКР Онлайн-дискусія «Минуле, яке не проминає. Радянські патерни організованого насильства і сучасні пострадянські суспільства», організована МАГ і Департаментом соціальних наук ЄГУ, відбулась 22 жовтня 2020 року. Модератором на ній виступила президент МАГ доктор філософських наук Тетяна Щитцова.

Дискусія була присвячена обговоренню того, наскільки обґрунтованим є твердження про спадкоємність між державними апаратами насильства радянського періоду і сучасності щодо пострадянських суспільств, наскільки ця спадкоємність усвідомлюється в суспільній свідомості, яким чином може відбуватися дезавуювання і подолання антигуманних патернів організованого насильства в наших суспільствах?

Основними учасницями дискусії стали:

 • • Ірина Романова, кандидат історичних наук, професор Європейського гуманітарного університету (Вільнюс), запрошений професор в Institut d'Études Politiques de Paris;
 • • Олена Трубіна, доктор філософських наук, професор соціальної теорії в Уральському федеральному університеті (Єкатеринбург), директор Центру глобального урбанізму;
 • • Наталя Шліхта, кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Київ).

Другие новости