Solidarity with a Belarusian philosopher Uladzimir Matskevich | Салідарнасць з беларускім філосафам Уладзімірам Мацкевічам | Солидарность с беларусским философом Владимиром Мацкевичем | Солідарність з білоруським філософом Володимиром Мацкевичем

ENGБЕЛРУСУКР

Open letter

We address scientists, intellectuals, publicists, and journalists.

In 2020, the Belarusian regime that lost its legitimacy demonstrated its readiness to exterminate not only political opponents, and open civil activities, but also free thought. The arrest and imprisonment of a philosopher and methodologist Uladzimir Matskevich is an action aimed at silencing critical thinking. This is the fear that the Belarusian society will be guided by its intellectuals, will hear and implement the ideas that are born in the country, will think and act independently.

Uladzimir Matskevich has consistently criticized the Belarusian authorities for many years now, has proposed ideas and strategies for civil society actions. Many of them have led to the emergence of new important initiatives and structures, such as the Flying University, the Belarusian National platform of the Civil Society Forum, the Fresh Wind campaign, "Charter'97". All of his proposals have been based on systematic research and analytical work.

Uladzimir Matskevich spoke many times about the importance of conceptualizing Belarus. He argued and showed that the socio-political processes taking place in Belarus are brand-new modern phenomena that reflect, and sometimes even outstrip certain world trends.

The arrest and imprisonment of Uladzimir Matskevich prompt us to pay attention to the intellectual work within the country in order to “Think Belarus”.

In a situation of revolutionary fervor or oppression by repressions, ordinary citizens rarely pay attention to the efforts of understanding, reflective analysis, and theory. This can be done by intellectuals, scientists and journalists. Only we ourselves, by discussing, developing and continuing the thoughts of modern Belarusian thinkers, can make them visible and audible for the Belarusian civil society.

We speak to free thinking in Belarus. We call on the Belarusian and international intellectual community:

 • - to raise the issue of repression against free thinking at international media and political forums;
 • - to organize discussions and conferences dedicated to the philosophical and methodological reasoning of modern Belarus;
 • - to translate and distribute the works of Belarusian philosophers in other countries.

Free thought cannot be imprisoned!

Join the letter here.


Адкрыты ліст

Мы звяртаемся да вучоных, інтэлектуалаў, публіцыстаў і журналістаў.

У 2020 годзе беларускі рэжым, які страціў легітымнасць, прадэманстраваў гатоўнасць знішчаць не толькі палітычных апанентаў, адкрытае грамадзянскае дзеянне, але і свабодную думку. Арышт і заключэнне філосафа і метадолага Уладзіміра Мацкевіча – гэта дзеянне, накіраванае на тое, каб прымусіць замаўчаць крытычнае мысленне. Эта страх перад тым, што беларускае грамадства стане арыентавацца на сваіх інтэлектуалаў, стане чуць і рэалізоўваць ідэі, якія нараджаюцца ў краіне, стане думаць і дзейнічаць самастойна.

Уладзімір Мацкевіч на працягу доўгіх гадоў паслядоўна крытыкаваў беларускую ўладу, прапаноўваў ідэі і стратэгіі дзеянняў для грамадзянскай супольнасці. Многія з іх прыводзілі да з'яўлення новых важных ініцыятыў і структур, такіх як: Лятучы ўніверсітэт, Беларуская нацыянальная платформа грамадзянскай супольнасці, кампанія «Свежы вецер», «Хартыя'97». Усе яго прапановы грунтаваліся на сістэматычнай даследчай і аналітычнай працы.

Уладзімір Мацкевіч шмат разоў казаў пра важнасць канцэптуалізацыі Беларусі. Ён аргументаваў і даводзіў, што сацыяльна-палітычныя працэсы ў Беларусі - гэта новыя сучасныя з'явы, якія адлюстроўваюць, а часам і апярэджваюць пэўныя сусветныя тэндэнцыі.

Арышт і турэмнае зняволенне Уладзіміра Мацкевіча заахвочваюць да таго, каб звярнуць увагу на інтэлектуальную працу ўнутры краіны, каб «Думаць Беларусь».

У сітуацыі рэвалюцыйнай захопленасці ці прыгнечанасці рэпрэсіямі звычайныя грамадзяне рэдка звяртаюць увагу на намаганні ў разуменні, рэфлексіўным аналізе, тэорыі. Толькі мы самі, абмяркоўваючы, развіваючы і працягваючы думкі сучасных беларускіх мысляроў, можам зрабіць іх бачнымі і чутнымі для грамадзянскай супольнасці Беларусі.

Мы выказваемся ў падтрымку вольнага мыслення ў Беларусі. Мы заклікаем беларускую і міжнародную інтэлектуальную супольнасць:

 • - падымаць праблемы рэпрэсій супраць вольнага мыслення ў міжнародных медыя і на палітычных форумах;
 • - арганізаваць дыскусіі і канферэнцыі, прысвечаныя філасофскаму і метадалагічнаму асэнсаванню сучаснай Беларусі;
 • - перакладаць і распаўсюджваць працы беларускіх філосафаў у іншых краінах.

Свабодную думку немагчыма пасадзіць у турму!

Далучыцца да ліста можна тут.


Открытое письмо

Мы обращаемся к ученым, интеллектуалам, публицистам и журналистам.

В 2020 году беларусский режим, утративший легитимность, продемонстрировал готовность уничтожать не только политических оппонентов, открытое гражданское действие, но и свободную мысль. Арест и заключение философа и методолога Владимира Мацкевича — это действие, направленное на то, чтобы заставить замолчать критическое мышление. Это страх перед тем, что беларусское общество станет ориентироваться на своих интеллектуалов, станет слышать и реализовывать идеи, которые рождаются в стране, станет мыслить и действовать самостоятельно.

Владимир Мацкевич в течение долгих лет последовательно критиковал беларусскую власть, предлагал идеи и стратегии действий для гражданского общества. Многие из них приводили к появлению новых важных инициатив и структур, таких как: Летучий университет, Беларусская национальная платформа гражданского общества, кампания «Свежий ветер», «Хартия’97». Все его предложения основывались на систематической исследовательской и аналитической работе.

Владимир Мацкевич много раз говорил о важности концептуализации Беларуси. Он аргументировал и показывал, что происходящие в Беларуси социально-политические процессы — это новые современные явления, которые отражают, а иногда и опережают определенные мировые тенденции.

Арест и тюремное заключение Владимира Мацкевича побуждают к тому, чтобы обратить внимание на интеллектуальную работу внутри страны, чтобы «Думать Беларусь».

В ситуации революционной захваченности или же подавленности репрессиями обычные граждане редко обращают внимание на усилия понимания, рефлексивный анализ, теорию. Сделать это могут интеллектуалы, ученые и журналисты. Только мы сами, обсуждая, развивая и продолжая мысли современных беларусских мыслителей, можем сделать их видимыми и слышимыми для гражданского общества Беларуси.

Мы высказываемся в поддержку свободного мышления в Беларуси. Мы призываем беларусское и международное интеллектуальное сообщество:

 • - поднимать проблемы репрессий против свободного мышления в международных медиа и на политических форумах;
 • - организовывать дискуссии и конференции, посвященные философскому и методологическому осмыслению современной Беларуси;
 • - переводить и распространять работы беларусских философов в других странах.

Свободную мысль невозможно посадить в тюрьму!

Присоединиться к письму можно тут.


Відкритий лист

Ми звертаємося до науковців, інтелектуалів, публіцистів і журналістів.

У 2020 році білоруський режим, втративши легітимність, продемонстрував готовність знищувати не тільки політичних опонентів, відкриту громадянську дію, але також і вільну думку. Арешт та ув’язнення філософа і методолога Володимира Мацкевича – це акт, спрямований на те, щоб змусити замовкнути критичне мислення. Це вияв страху перед тим, що білоруське суспільство почне орієнтуватися на своїх інтелектуалів, почне слухати і реалізовувати ідеї, які народжуються в країні, почне мислити і діяти самостійно.

Володимир Мацкевич протягом багатьох років послідовно критикував білоруську владу, пропонував ідеї і стратегії дій для громадянського суспільства. Багато з них провадили до появи нових важливих ініціатив і структур, таких як «Летючий університет», Білоруська національна платформа громадянського суспільства, кампанія «Свіжий вітер», «Хартія'97». Всі його пропозиції ґрунтувалися на систематичній дослідницькій та аналітичній роботі.

Володимир Мацкевич багато разів говорив про важливість концептуалізації Білорусі. Він аргументував і показував, що соціально-політичні процеси, які відбуваються в Білорусі, – це нові сучасні явища, що відображають, а іноді й випереджають певні світові тенденції.

Арешт і тюремне ув’язнення Володимира Мацкевича спонукують до того, щоб звернути увагу на інтелектуальну роботу всередині країни, щоб «Думати Білорусь».

У ситуації революційного захоплення або ж пригніченості репресіями звичайні громадяни не часто звертають увагу на потребу зусиль задля розуміння, рефлексивного аналізу, теорії. Зробити це можуть інтелектуали, вчені та журналісти. Тільки ми самі, обговорюючи, розвиваючи і продовжуючи думки сучасних білоруських мислителів, можемо зробити їх видимими і чутними для громадянського суспільства Білорусі.

Ми висловлюємося на підтримку вільного мислення в Білорусі. Ми закликаємо білоруське і міжнародне інтелектуальне співтовариство:

 • - підносити проблему репресій проти вільного мислення в міжнародних медіа і на політичних форумах;
 • - організовувати дискусії та конференції, присвячені філософському і методологічному осмисленню сучасної Білорусі;
 • - перекладати і поширювати праці білоруських філософів в інших країнах.

Вільну думку неможливо ув’язнити!

Долучитися до листа можна тут.

Другие новости