Международная Ассоциация Гуманитариев призывает подписать письмо в поддержку беларусского философа Владимира Мацкевича

ENG

To the Prosecutor General of the Republic of Belarus

To the Head of the Department of the Investigative Committee of the Republic of Belarus

We, scientists, researchers, representatives of the academic community and cultural figures, draw your attention to the critical situation of the hunger strike of the political prisoner of the Belarusian philosopher and methodologist Vladimir Matskevich. Vladimir Matskevich personifies the active thinking of Belarus, his works and developments are the property of national and European culture and science. We know that social development moves thanks to bold ideas, contribution to culture and the height of the human spirit, and this is precisely what is most clearly manifested in the life and work of Vladimir Matskevich.

On August 4, 2021, Vladimir Matskevich was arrested and has been held in pretrial detention center No. 1 in Minsk for more than 6 months. The investigating authorities charged him with “organizing actions grossly violating public order” (the Article 342 of the Criminal Code of the Republic of Belarus), however, over the past time, no significant evidence of his guilt has been presented to Vladimir and the public, the investigation of the case is being delayed, and the terms of detention are constantly extended. All these circumstances indicate the deprivation of Vladimir Matskevich of freedom was due solely to his public intellectual activity.

On February 4, 2022, Vladimir Matskevich went on a hunger strike, refusing to eat.

His requirements are simple and doable:

· Change the measure of restraint to a recognizance not to leave.

· Complete the investigation and take the case to court.

· Set a trial date.

After 10 days, if these requirements are not met, Vladimir Matskevich goes on a dry hunger strike. The price of such an action is the life of a Man, a Thinker and a Citizen.

We demand a lawyer should be able to visit Vladimir Matskevich on a daily basis, as well as to inform the public about his state of health and conduct investigative procedures in the case.

We consider it lawful, logical and feasible for Vladimir Matskevich's demands to change the measure of restraint, complete the investigative actions and send the case to court.

We are deeply concerned that by declaring a hunger strike, Vladimir Matskevich resorts to an extreme measure, which is possible in conditions of imprisonment, in order to influence the unreasonably long investigation periods, far-fetched accusations, a measure of restraint, conditions of the detention. We are concerned Vladimir Matskevich will be principal in defending his position.

Your inaction, attempts to silence information about the hunger strike and refusal to comply with the requirements will bring to death!

We insist on the immediate fulfillment of Vladimir Matskevich's demands by the people in whose hands the freedom, health and life of Belarusian philosopher Vladimir Matskevich are today.

Join to address

List of signatories


БЕЛ

Генеральнаму пракурору Рэспублікі Беларусь

Начальніку Упраўлення следчага камітэта Рэспублікі Беларусь

Мы, навукоўцы, даследчыкі, прадстаўнікі акадэмічнай супольнасці і дзеячы культуры, звяртаем вашу ўвагу на крытычную сітуацыю галадоўкі палітычнага зняволенага беларускага філосафа і метадолага Уладзіміра Мацкевіча. Уладзімір Мацкевіч увасабляе ў сабе актыўнае мысленне Беларусі, яго працы з'яўляюцца здабыткам нацыянальнай і еўрапейскай культуры і навукі. Мы ведаем, што грамадскае развіццё рухаецца дзякуючы смелым ідэям, укладу ў культуру і вышыні чалавечага духу, і якраз гэта і атрымлівае самую яркую праяву ў жыцці і дзейнасці Уладзіміра Мацкевіча.

4 жніўня 2021 года Уладзімір Мацкевіч быў арыштаваны і ўтрымліваецца пад вартай у СІЗА №1 у г. Мінску ўжо больш за 6 месяцаў. Следчыя органы інкрымінавалі яму «арганізацыю дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак» (арт. 342 КК), аднак за мінулы час Уладзіміру і грамадскасці не прад'яўлена ніякіх істотных доказаў яго віны, расследаванне справы зацягваецца, а тэрміны ўтрымання пад вартай увесь час падаўжаюцца. Усе гэтыя абставіны ўказваюць на тое, што пазбаўленне Уладзіміра Мацкевіча свабоды абумоўлена выключна яго публічнай інтэлектуальнай дзейнасцю.

4 лютага 2022 года Уладзімір Мацкевіч аб'явіў галадоўку, адмовіўшыся ад ежы.

Яго патрабаванні простыя і выканальныя:

· Змяніць меру стрымання.

· Завяршыць следчыя дзеянні і перадаць справу ў суд.

· Прызначыць дату судовага разбору.

Праз 10 дзён, калі гэтыя патрабаваньні ня будуць выкананыя, Уладзімер Мацкевіч пераходзіць на сухую галадоўку. Кошт такога дзеяння - жыццё Чалавека, Мысляра і Грамадзяніна.

Мы патрабуем забяспечыць магчымасць для штодзённага бесперашкоднага наведвання адваката да Уладзіміра Мацкевіча, а таксама інфармавання грамадскасці аб стане ягонага здароўя і правядзенні следчых працэдур па справе.

Мы лічым законнымі, лагічнымі і выканальнымі патрабаванні Уладзіміра Мацкевіча змяніць меру стрымання, завяршыць следчыя дзеянні і накіраваць справу ў суд.

Мы глыбока перакананыя, што абвяшчаючы галадоўку, Уладзімір Мацкевіч звяртаецца да скрайняй меры, якая магчымая ва ўмовах зняволення, каб паўплываць на беспадстаўна зацягнутыя тэрміны следства, надуманыя абвінавачванні, меру стрымання, умовы ўтрымання. Мы перакананыя, што Уладзімір Мацкевіч праявіць прынцыповасць у адстойванні сваёй пазіцыі.

Ваша бяздзейнасць, спробы замаўчаць інфармацыю аб галадоўцы і адмова ў выкананні патрабаванняў - смяротныя!

Мы настойваем на неадкладным выкананні патрабаванняў Уладзіміра Мацкевіча з боку асоб, у руках якіх сёння знаходзяцца свабода, здароўе і жыццё беларускага філосафа Уладзіміра Мацкевіча.

Падпісаць

Спіс падпісантаў


РУС

Генеральному прокурору Республики Беларусь

Начальнику Управления следственного комитета Республики Беларусь

Мы, ученые, исследователи, представители академического сообщества и деятели культуры, обращаем ваше внимание на критическую ситуацию голодовки политического заключенного беларусского философа и методолога Владимира Мацкевича.  Владимир Мацкевич олицетворяет собой активное мышление Беларуси, его труды и разработки являются достоянием национальной и европейской культуры и науки. Мы знаем, что общественное развитие движется благодаря смелым идеям, вкладу в культуру и высоте человеческого духа, и как раз это и получает самое яркое проявление в жизни и деятельности Владимира Мацкевича.

4 августа 2021 года Владимир Мацкевич был арестован и содержится под стражей  в СИЗО №1 в г. Минске уже более 6 месяцев. Следственные органы инкриминировали ему «организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 УК), однако за истекшее время Владимиру и общественности не предъявлено никаких существенных доказательств его вины,  расследование дела затягивается, а сроки содержания под стражей постоянно продлеваются.  Все эти обстоятельства указывают на то, что лишение Владимира Мацкевича свободы обусловлено исключительно его публичной интеллектуальной деятельностью.

4 февраля 2022 года Владимир Мацкевич объявил голодовку, отказавшись от приёма пищи.

Его требования просты и выполнимы:

Изменить меру пресечения на подписку о невыезде.

Завершить следственные действия и передать дело в суд.

Назначить дату судебного разбирательства.

Через 10 дней, если эти требования не будут выполнены, Владимир Мацкевич переходит на сухую голодовку. Цена такого действия - жизнь Человека, Мыслителя и Гражданина.

Мы требуем обеспечить возможность для ежедневного беспрепятственного посещения адвоката к Владимиру Мацкевичу, а также информирования общественности о состоянии его здоровья и проведении следственных процедур по делу.

Мы считаем законными, логичными и выполнимыми требования Владимира Мацкевича изменить меру пресечения, завершить следственные действия и направить дело в суд.

Мы глубоко убеждены, что объявляя голодовку, Владимир Мацкевич прибегает к крайней мере,  которая возможна в условиях заключения, чтобы повлиять на безосновательно затянутые сроки следствия, надуманные обвинения, меру пресечения, условия содержания. Мы убеждены, что Владимир Мацкевич проявит принципиальность в отстаивании своей позиции. 

Ваше бездействие, попытки замолчать информацию о голодовке и отказ в выполнении требований - смертельны!

Мы настаиваем на незамедлительном выполнении требований Владимира Мацкевича со стороны лиц, в руках которых сегодня находятся свобода, здоровье и жизнь беларусского философа Владимира Мацкевича.

Подписать

Список подписавших


УКР

Генеральному прокурору Республіки Білорусь

Начальнику Управління слідчого комітету Республіки Білорусь

Ми, науковці, дослідники, представники академічної спільноти та діячі культури, звертаємо вашу увагу на критичну ситуацію з голодуванням політичного в'язня, білоруського філософа та методолога Володимира Мацкевича. Володимир Мацкевич уособлює активне мислення Білорусі, його праці та розробки є надбанням національної та європейської культури й науки. Ми знаємо, що розвиток суспільства рухається вперед завдяки сміливим ідеям, культурному вкладу та висоті людського духу, і все це дуже яскраво проявляється у житті та діяльності Володимира Мацкевича.

4 серпня 2021 року Володимир Мацкевич був заарештований і утримується під вартою у СІЗО №1  м. Мінськ вже понад 6 місяців. Слідчі органи інкримінували йому «організацію дій, що грубо порушують громадський порядок» (ст. 342 КК), проте за минулий час Володимиру та громадськості не пред'явлено жодних істотних доказів його провини, розслідування справи затягується, а термін тримання під вартою постійно продовжується. Всі ці обставини вказують на те, що позбавлення волі Володимира Мацкевича зумовлено виключно його публічною інтелектуальною діяльністю.

4 лютого 2022 року Володимир Мацкевич оголосив голодування, відмовившись від їжі.

Його вимоги прості та здійснимі:

Змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд.

Завершити слідчі дії та передати справу до суду.

Призначити дату судового розгляду.

Через 10 днів, якщо ці вимоги не будуть виконані, Володимир Мацкевич переходить на сухе голодування. Ціна такого вчинку – життя Людини, Мислителя та Громадянина.

Ми вимагаємо забезпечити можливість щоденного безперешкодного відвідування адвокатом Володимира Мацкевича, а також інформування громадськості про стан його здоров'я та проведення слідчих процедур у справі.

Ми вважаємо законними, логічними та здійсненними вимоги Володимира Мацкевича змінити запобіжний захід, завершити слідчі дії та направити справу до суду.

Ми глибоко переконані, що оголошуючи голодування, Володимир Мацкевич вдається до крайнього заходу, який тільки можливий в умовах ув'язнення, щоб вплинути на безпідставно затягнуті терміни слідства, надумані звинувачення, міру запобіжного заходу, умови утримання. Ми переконані, що Володимир Мацкевич виявить принциповість у відстоюванні своєї позиції.

Ваша бездіяльність, спроби замовчати інформацію про голодування та відмова у виконанні вимог – смертельні!

Ми наполягаємо на негайному виконанні вимог Володимира Мацкевича з боку осіб, у чиїх руках сьогодні свобода, здоров'я та життя білоруського філософа Володимира Мацкевича.

Підписати

Список підписантів

Signatories / Падпісанты / Подписанты / Підписанти:

 1. Таццяна Вадалажская, сацыёлаг, метадолаг, кандыдат сацыялагічных навук, Лятучы ўніверсітэт, Беларусь
 2. Оксана Шелест, социолог, кандидат социологических наук, Центр европейской трансформации, Беларусь
 3. Татьяна Щитцова, философ, доктор философских наук, Европейский гуманитарный университет (Вильнюс), Беларусь/Литва
 4. Игорь Логвинов, независимый издатель, Беларусь
 5. Лев Львовский, экономист, PhD, BEROC, Беларусь
 6. Вольга Раманава, выкладчыца, кандыдат філалагічных навук, Беларусь
 7. Гладкий Владислав, инженер, магистр технических наук, Беларусь
 8. Ларыса Сiвiцкая, molecular biologist, PhD, Genomed Health Care Center, Poland
 9. Михаил Минаков, философ, д. филос. наук, Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Италия
 10. Ганна Янкута, пісьменніца, перакладчыца, кандыдат філалагічных навук, Беларусь
 11. Максим Отставнов, методолог, Россия
 12. Valeria Korablyova, social and political theorist, Dr. hab. (Dr. of Sc.), Charles University, Czech Republic
 13. Генадзь Коршунаў, сацыёлаг, кандыдат сацыялагічных навук, ЦНІ, Беларусь
 14. Ірина Коваль-Фучило, науковець, кандидат філол. наук, ІМФЕ НАНУ, Україна
 15. Aksana Troneva, Project manager, Belarus
 16. Yadviga Tcherniavskaya, IC Development Engineer, Master, Germany
 17. Ірына Кашталян, гісторык, PhD, Брэменскі ўніверсітэт, Германія/Беларусь
 18. Павел Баркоўскі, філосаф, выкладчык філасофіі, кандыдат філасофскіх навук, прафесар Інстытута філасофіі і сацыялогіі Польскай акадэміі навук, Беларусь
 19. Александр Каменский, историк, профессор, доктор исторических наук, НИУ ВШЭ, Россия
 20. Ljubov Kisseljova, Philologist, PhD, professor, University of Tartu, Estonia
 21. Olga Shparaga / Ольга Шпарага, философка, Dr./ К.ф.н., Wissenschaftskolleg zu Berlin, Офис по образованию для Новой Беларуси, Berlin
 22. Аляксей Ластоўскі, сацыёлаг, кандыдат сацыялагічных навук, Беларусь
 23. Андрэй Ягораў, палітычны аналітык, Цэнтр еўрапейскай трансфармацыі, Беларусь
 24. Елена Юшкова, искусствовед, кандидат наук, Independent Scholar, Россия
 25. Tsimafei Padvitski, Researcher, MSc in natural sciences, University of Cologne, Germany
 26. Сергій Содін, психолог, ХФПИ, Україна
 27. Pavel Niakhayeu, Sociologist, lecturer, EHU / Еўрапейскі Гуманітарны Універсітэт, Belarus
 28. Игорь Злотников, методолог, M.S.Ec., Рижская методологическая традиция, Латвия, Рига
 29. Игорь Зайцев, философ, кандидат философских наук, Россия
 30. Татьяна Игоревна Песина, кандидат технических наук,кандидат в ассоциированные члены Академии акмеологических наук, Беларусь
 31. Wayles Browne, linguist, professor emeritus, Ph.D., retired from Cornell University, U.S.A.
 32. Светлана Мацкевич, методолог, кандидат педагогических наук, Беларусь
 33. Maria Falaleeva, environmental policy expert, CEO, PhD, EVRESCO, Ireland
 34. Mikael Löfgren, writer, Nätverkstan, Sweden
 35. Олег Турій, історик, канд. іст. наук, Український католицький університет (Львів), Україна
 36. Оришева Ольга, философ, кандидат философских наук, Беларусь
 37. Angela K Brintlinger, Professor, PhD, Ohio State University Slavic Department, United States
 38. Viktor Susak, Sociology, PhD in Sociology, Ukrainian Catholic University, Ukraine
 39. Микола Польовий, политолог, доктор политических наук, Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, Украина
 40. Алексей Полегкий, философ, политолог, доктор политических наук, Центр Публичной Дипломатии, Украина
 41. Exum, Professor emeritus, PhD, University of Sheffield, United Kingdom
 42. Дмитро Шеренговський, політолог-міжнародник, кандидат політичних наук, Український Католицький Університет, Україна
 43. Елена Тонкачева, юрист, исследователь в сфере прав человека, Беларусь, Италия
 44. Тарас Добко, філософ, доктор філософії, Український католицький університет, Україна
 45. Александр Никулин, Предприниматель, Магистр, Сантек, Украина
 46. Іван Новік, філосаф, Беларусь
 47. Юлія Біденко, політолог, кандидат політичних наук, Харків, Україна
 48. Андрэй Казакевіч, палітычныя навукі, PhD in political science, Інстытут "Палітычная сфера", Беларусь
 49. Олена Костюк, Психолог, психотерапевт, К.пс.н., НУОЗ ім. П.Л. Шупика, Україна
 50. Евгения Штифельман, Преподаватель, Россия
 51. Аляксандр Смалянчук, гісторык, доктар гістарычных навук, instytut Slawistyki PAN, Belarus
 52. Сяргей Емяльянаў, гісторык, магістр, Беларусь
 53. Николай Верховский, Директор департамента цифровых программ, Московская Школа Управления Сколково, Россия
 54. Ярослав Грицак, Історик, Професор, доктор історичних наук, Український Католицький Університет, Україна
 55. Олена Кондратюк, Етнологиня, Кандидатка історичних наук, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, Україна, Київ
 56. Александр Марченко, Режиссер, Беларусь
 57. Iryna Ramanava, historian, professor, Dr., EHU, Belarus
 58. Sergei Chernooki, R&D Engineer, Belarus
 59. Андрэй Расінскі, культуразнаўца, Беларусь
 60. Volha Yermalayeva Franco, настаўніца замежных моў, Беларусь, Бразілія
 61. Siarhei Prokharau, Designer, Belarus
 62. Максім Кароль, мастак, Беларусь
 63. Альмира Усманова, Философ, культуролог, Кандидат философских наук, Европейский гуманитарный университет, Литва
 64. Pavel Bykouski, mediaexpert, Belarus
 65. Оксана Гайко, театральный режиссер, Беларусь
 66. Ліна Полихата, керівниця магістерської програми з управління неприбутковими організаціями Інституту лідертсва та управління Українського Католицького університету, Український Католицький університет, Україна
 67. Artsiom Sidarchuk, PhD Candidate in Political Science, University of Milan, Italy
 68. Марыя Кліменцьева, спецыялістка ў межкультурных камунікацыях, Беларусь
 69. Nataliya Gorodnia, історик, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
 70. Sviatlana Haidalionak, Manager in culture, mgr., Warsaw University, Poland
 71. Чех Мирослава, Преподаватель, доцэнт кафедри, к.э.н, доцэнт, Украинский Католический Университет, Украина
 72. Magdalena Hasiuk-Świerzbińska, theater scientist, phd, Polska
 73. Оксана Василиця,  викладач, економіст, кандидат економічних наук, Український католицький університет, Україна
 74. Ion Copoeru, Professor, Dr., Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania
 75. Dean Komel, Professor of Philosophy, Ordinarius, Falculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenija
 76. Tomasz Błaszczak, historian, PhD, Institute of the Grand Duchy of Lithuania, Lithuania
 77. Dr. Thomas Nenon, Profeesssor, PhD, University of Memphis, USA
 78. Michele Rivkin-Fish, professor, Anthropology, PhD, University of North Carolina, Chapel Hill, USA
 79. Hans Rainer Sepp, University Professor for Philosophy, Prof. Dr., Faculty of humanities, Charles University at Prague, Czech Republic
 80. Prof. Dr. Anja Kraus, Professor Arts and Culture Education, Prof. Dr., Stockholm University, Sweden
 81. Ratiu Dan, Professor of Philosophy, PhD,  Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania
 82. Bernhard Waldenfels,  Bernhard Waldenfels,  Professor für Philosophie Universität Bochum, Universität Bochum, Deutschland
 83. Viorel Pâslaru, Philosopher, Associate Professor, University of Dayton,  USA
 84. Ганна Севярынец, Пісьменніца, літаратуразнаўца, Беларусь
 85. Елена Петровская, научный работник, к.ф.н., завсектором, Институт философии РАН, РФ
 86. Светлана Поле, ИП, Фонд Беларусов в Лозди, Польша
 87. Ольга Ивановна Ключко, Психолог, философ, Доктор философских наук, Московский городской педагогический университет, Российская Федерация
 88. Дмитрий Крук, Экономист, MA, BEROC, Беларусь
 89. Alina Noveanu, Philosopher, Dr, UBB Cluj, Romania
 90. Magenau, Jörg, Freier Autor, Deutschland
 91. Tomas Sodeika, Philosopher, Professor,  Vilnius University, Lithuania
 92. Oksana Mikheieva,  Historian, sociologist, Professor,  Ukrainian Catholic University, Ukraine
 93. William G. Rosenberg, Professor of History, PhD, University of Michigan, AnnArbor USA, USA
 94. Delhom, Pascal, Philosopher, Dr., Europa-Universität Flensburg, Germany
 95. Lola Kantor-Kazovsky, Art hidtorian, Israel
 96. Gerardo Leibner, Historian, Prof., Israel
 97. Per Anders Rudling, Associate Professor, Ph.D., Lund University, Sweden
 98. Malte Brinkmann, Professor Humboldt University Berlin, Prof. Dr., Humboldt Universität zu Berlin, Germany
 99. David Blanc, Mathematician, PhD, Israel
 100. Anat Matar, Philosophy professor, senior lecturer, Israel
 101. Tamar Hager, lecturer, Associate Prof., Tel Hai College, Israel
 102. Ivy Sichel, Linguist, Professor, University of California Santa Cruz, USA
 103. Dorottya Rédai, Sociologist, PhD, CEU Democracy Institute, Hungary
 104. Noa Levin, Researcher, Dr., Germany
 105. George P. Smith, Professor emeritus of Biological Sciences, Ph.D., United States
 106. Roy Wagner, Professor, PhD, ETH zurich, Switzerlandn
 107. John Inglis, professor emeritus of philosophy, PhD, University of Dayton, United States
 108. Schwarz, Eva,  Philosopher, PhD, Södertörn University, Sweden
 109. Sara Helman, sociologist, Associate Professor (retired), Ben Gurion University, Israel
 110. Michal Urban, teacher, Česko
 111. Micah Leshem, Professor, Psychobiology, Israel
 112. Felix Ackermann, Historian, German Historical Institute Warsaw, Poland
 113. Леонід Зашкільняк, Історик, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
 114. Сергій Сєряков, історик, кандидат історичних наук, Харків, Україна
 115. Наталія Філоненко, Філолог, викладач, Кандидат філологічних наук, доцент, Інститут українознавства ім. І Кри'пякевича НАН України, Україна
 116. Tomasz Kamusella, Historian, Dr Habil, Reader, University of St Andrews, United Kingdom (Scotland)
 117. Наталя Кіт, редактор наукової літератури, Iнститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Україна
 118. Геннадій Боряк, історик, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, Україна
 119. Rafał Stobiecki, Historian, Professor, University of Lodz, Poland
 120. Dariusz Stola, historian, professor, ISP PAN, Polska
 121. Наталія Колб, Історик, Кандидат історичних наук, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Україна
 122. Nina Weller, Literary scholar, Slavist, Dr., Berlin, Germany
 123. Rafal Wnuk, historian, Prof. dr hab., Catholic University of Lublin, Poland
 124. Shakhar Rahav, Historian, Ph.D., Israel
 125. Тетяна Пастушенко, історикиня, канд іст наук, Інститут історії України НАНУ, Украина
 126. Аляксей Шэін, пісьменнік, Беларусь
 127. Andrzej Paczkowski, historian, professor, Polska
 128. Zachary Piso, Professor, Ph. D., University of Dayton, United States
 129. Marilyn Fischer, Professor Emerita of Philosophy, Ph.D., University of Dayton, U.S.A.
 130. Michael Khodarkovsky, Professor of History, PhD, Loyola University Chicago, United States
 131. Tomasz Kamusella, Historian, Reader, University of St Andrews, United Kingdom
 132. Karolina Hess, Assistant Professor, PhD, Jagiellonian University, Poland
 133. Maryna Kravets, Ph.D. candidate, M.A., University of Toronto, Canada
 134. Наталія Шліхта, історик, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Україна
 135. Bill Marvin, Philosopher, M.A. Philosophy, United States of America
 136. Christa Johnson, Professor, PhD, University of Dayton, USA
 137. Guido Hausmann, historian, Dr. habil, IOS, Deutschland
 138. Ofer Aharony, Physicist, Professor, Israel
 139. Jan M. Piskorski, Historian, Prof., University of Szczecin, Poland
 140. Василь Пахаренко, письменник, літературознавець, доктор філології, Інститут педагоніки НАПН України, Україна
 141. Масненко Віталій, історик, доктор історичних наук, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, Україна
 142. Victor Ostapchuk, Historian, Associate Professor, University of Toronto, Canada
 143. Hanna Radziejowska, Manager/ Historian, Pilecki-Institut Berlin, Poland
 144. Myrna Gabbe, Associate Professor, PhD, USA
 145. Sayeh Meisami, Associate Professor of Philosophy, Ph.D, University of Dayton,  USA
 146. Kulakovskyi Petro, historian, professor, National University of Ostrog Academy, Ukraine
 147. Cнежана Рогач, историк, магистр, Беларусь
 148. Elżbieta Olzacka, sociologist, PhD, Jagiellonian University, Poland
 149. Мялік Аляксандр, Настаўнік, Беларусь
 150. Nomi Shir, Linguist, Professor Emerita, Ben Gurion University, Israel
 151. Александр Чертенко,  Научный сотрудник, Кандидат филологических наук,  Гиссенский университет им. Юстуса Либига, Германия
 152. Veaceslav Reabcinschi, Sociolog,  Doctor in sociologie, Centrul de Politici Culturale, Republica Moldova
 153. Otilia Nutu, Policy analyst, Expert Forum, Romania
 154. Вольга Юхно, былы выкладчык БДПУ імя М. Танка, Рэспубліка Беларусь
 155. Vladimir Us, curator, Oberliht Association, Moldova
 156. Silberztein, Professor in Computer Science, PhD, Universite de Franche-Comte, France
 157. Наталія Буланова, історик,кандидат історичних наук, Музей історії міста Кам'янське, Україна
 158. Mikhail Pautov, Intelligent Systems Researcher, Russia
 159. Vlada Senkova, Режиссер кино, Польша
 160. Anca Maria Grecu, Nurse, Denmark
 161. Samuel Cherfas, Переводчик, Israel
 162. Аляксей Наўродскі, Архітэктар, Магістр, Францыя
 163. Смыкоўская, Архітэктар, Магістр, Францыя
 164. Дробышевский Владимир Алексеевич, православный священник, бакалавр теологии, Франция
 165. Dmitry Galinousky, Researcher, PhD in Biology, Belarus
 166. Volha Biziukova, anthropologist, University of Vienna, Austria
 167. Вячаслаў Красулін, Спецыяліст па фальклоры, выкладчык, Магістр мастацтвазнаўства, даследчык мастацтваў, Беларусь
 168. Игорь Янский, Геоморфолог - Географ, Беларусь, США
 169. Дмитрий Болкунец, Политолог, Беларусь
 170. Mikhail Epstein, Cultural studies, Professor, Emory University, USA
 171. Andrei Gornykh, Philosopher, Ph.D, EHU, Lithuania
 172. Людмила Макаревич, пенсионер, Республика Беларусь
 173. Ya'acov Peterzil, Mathematics, Professor, University of Haifa, Israel
 174. Andrzej Gniazdowski, Philosopher, Dr. hab., Polish Academy of Sciences, Poland
 175. Аляксандр Паршанкоў, гісторык, магістр гістарычных навук, Філасоўскі факультэт Карлава ўніверсітэта, Чэхія
 176. Юрий Моисеенко,Юрист, Беларусь
 177. Давидович Дмитрий, Архитектор, Беларусь
 178. Pavel Shrubok, инженер, Belarus
 179. Stefan Laudyn, festival director, Warsaw International Film Festival, Poland
 180. Robert Bernatowicz, journalist, Poland
 181. Tatiana Kasperski, Senior Researcher, PhD, Pompeu Fabra University, Spain
 182. Аляксандр Мусскі, інжынер, магістр тэхнічных навук, Беларусь
 183. Anatol Novikaŭ, QA engineer, Biełaruś
 184. Agata Sagan, independent researcher, Polska
 185. Roii Ball, Historian, PhD, Deutschland
 186. Anja Schloßberger, Translator, Dr., Germany
 187. Людмила Новикова, пенсионер, Республика Беларусь
 188. Юрый Заіка, геолаг, кандыдат геолага-мінералагічных навук, Belarus
 189. Кристина, Художник-оформитель, Беларусь
 190. Ганчарова Настасся, мастачка, Рэспубліка Беларусь
 191. Wojciech Stanisławski, historian, Ph.D.,  Poland
 192. Katalina Savola, MD, USA
 193. Paweł Bortkiewicz, Theologian, Philosopher, Prof. Dr., Adam Mickiewicz University, Poland
 194. Schoenmakers, Christine, Historian, Dr., Germany

Другие новости